AEG

ÕPPENÕUKOGU PÄEVAKORD 2019/20. õppeaastal

13. november

 

1. ÕN sekretäri valimine

2. Hoolekogusse õpetajate esindajate valimine

3. Kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemused I õppeveerandil, ettepanekud valdkonna parendamiseks

4. Arvamuse andmine arenguvestluste küsimustiku muutmiseks

29. jaanuar

1. Direktori informatsioon õppenõukogu otsuste täitmisest

2. Õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste arutelu, ettepanekute tegemine õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks

3. Üldtööplaani ürituste II poolaasta plaani kohta arvamuse andmine

4. Kooli aastapäeva tähistamise ettevalmistamine

8. aprill

 

 

 

1. Direktori informatsioon õppenõukogu otsuste täitmise kohta

2. Õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste arutamine, ettepanekute tegemine õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks

3. Kooli renoveerimine

3. juuni

1. Direktori informatsioon õppenõukogu otsuste täitmisest;

2. Õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste põhjal järgmisse klassi üleviimine, täiendava õppetöö määramine, klassikursust kordama jätmine, õpilaste tunnustamine

3. 9. klassi õpilastele aastahinnete alusel vajadusel täiendava õppetöö määramine

12. juuni

1. Direktori informatsioon õppenõukogu otsuste täitmisest

2. 9. kl. lõpueksamite sooritamise tulemused, põhikooli lõpetamine ning lõputunnistuste väljaandmine

3. 2019/20. õppeaasta tulemuste läbiarutamine, ettepanekud õppe- ja kasvatustöö parendamiseks

4. Arengukava 2018-20123 täitmise arutelu

28. august

1. Direktori informatsioon õppenõukogu otsuste täitmisest

2. 2020/2021 õppeaasta üldtööplaani läbiarutamine ja kinnitamine

3. Õppekava muudatuste arutelu

4. III kooliastme loovtööde teemade kinnitamine

KALENDER

loader

TULEMAS

Go to top